Ο ιστότοπος http://www.ereiliadis.com και οι σχετικές υπηρεσίες διατίθενται σε εσάς (εφεξής ο «Χρήστης») σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους Όρους και
Προϋποθέσεις και όλους τους άλλους κανόνες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ΕΡΕΙΛΙΑΔΗΣ είναι το εμπορικό όνομα της Εταιρείας «Αν. & Χαρ. Ερεϊλιάδου και Σία Ο.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με έδρα στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα στη Λεωφόρο Νίκης 23, τηλ. +30 2310287829.

 


Η χρήση του ιστότοπου http: //www.ereiliadis.com διέπεται από τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας http://www.ereiliadis.com συνεπάγεται την αποδοχή των ακόλουθων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους από καιρό σε καιρό, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι χρήστες πρέπει να τους διαβάζουν και να τους ελέγχουν συχνά. Η χρήση αυτού του ιστότοπου από Χρήστες μετά την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα ερμηνευθεί ως αποδοχή τέτοιων αλλαγών από τους Χρήστες.

 


2. Ο Ιστότοπος της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, διαθεσιμότητα κλπ των προϊόντων λόγω ανθρώπινων ή τεχνολογικών λαθών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει αυτές τις πληροφορίες, ακόμη και μετά από μια παραγγελία. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει ή να ενημερώσει πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ανά πάσα στιγμή.

 


3. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο για άτομα άνω των 18 ετών.

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

1. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε κατοικεί, ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, των πληροφοριών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου, ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία ή άλλο τρίτο συμβαλλόμενο.

 

2. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία άμεση ή έμμεση εγγύηση ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντα ενημερωμένο, χωρίς σφάλματα και ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της θα είναι ακριβή και χωρίς σφάλματα.

 

3. Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και επομένως, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε βάση "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου υπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογήσει το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

 

1. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, στοιχείων και κωδικών που περιέχονται σε αυτόν, καθώς και της γενικής εικόνας του ιστότοπου, είναι πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του διεθνούς δικαίου.

 

2. Η Εταιρεία εξουσιοδοτεί τους Χρήστες να αντιγράφουν και να εκτυπώνουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον ιστότοπο (εκτός από το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο μέρος και έχει οριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση, καθώς κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα από αυτά τα έγγραφα ή σελίδες που αποκτάται με αυτόν τον τρόπο διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τυχόν αποποίηση ευθυνών που περιέχονται σε αυτά. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εγγύηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή αδειών σχετικά με οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 

3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή, βάσει αυτού ή / και του περιεχομένου του, ή της ενσωμάτωσης σε άλλους ιστότοπους, της ανάκτησης ηλεκτρονικών συστημάτων , απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος προς αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας.

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

 

1. Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτα μέρη (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή μπορεί να είναι υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι έχουν πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, νομιμότητα ή εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων και των υπηρεσιών τους, εξαιρουμένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

 

2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν άδεια από τρίτο μέρος πριν χρησιμοποιήσουν ή αποθηκεύσουν τέτοιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται σε αυτήν δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς πρώτα να ληφθεί η αραίτητη συγκατάθεση.

 

3. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει αυτούς τους υπερσυνδέσμους για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπού της. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των ιστότοπων που ανήκουν σε τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, τις οποίες επισκέπτονται μέσω αυτού του ιστότοπου ή είναι διαθέσιμοι σε αυτήν και, επομένως δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους.

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Η χρήση του λογισμικού που λαμβάνεται από αυτόν τον ιστότοπο εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων από τον Χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που λαμβάνεται από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή είναι συμβατό με υπολογιστή και απαλλαγμένο από ιούς.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την τροποποίηση του ιστότοπου. Οι Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται αποζημίωση, σε περίπτωση που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ereiliadis.com.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

 

1. Η κατάστασή σας ως Χρήστης αυτού του ιστότοπου είναι προσωπική για εσάς και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την κοινοποιήσετε σε κανένα άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί όνομα χρήστη και / ή κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε να τα διατηρήσετε ασφαλή και απόρρητα και συμφωνείτε (i) να ειδοποιήσετε την Εταιρεία, μόλις ανακαλύψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του ονόματος χρήστη σας ή / και του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

 

2. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων.

 

3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε ατόμου, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει αξίωση εναντίον της Εταιρείας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για όλες τις απώλειες ή / και ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

 

4. Ως Χρήστης αυτής της Ιστοσελίδας δεσμεύεστε να:

 

  • Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρού σε καιρόν από την Εταιρεία και μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
  • Μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εν γνώσει ή ακούσια, σε αντίθεση με οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία για εσάς ή για οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνετε.
  • Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας ή σε δίκτυα τρίτων.
  • Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τη διεύθυνση επιχειρήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων ή για συμμετοχή σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από το νόμο.
  • Μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικό και προσβλητικό ή που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ή με σκοπό να προκαλέσει αναστάτωση, παρενόχληση ή περιττή ανησυχία σε τρίτους ή αποστολή ψευδών μηνυμάτων και γενικά μην χρησιμοποιείτε ο ιστότοπος για τέτοιους σκοπούς.
  • Ενημερώστε αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου και, κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, τερματίστε αμέσως την πράξη για την οποία έχει γίνει η κατηγορία.
  • Ενημερώστε αμέσως την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τις λεπτομέρειες της εγγραφής σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας θα είναι ενημερωμένα.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

1. Εάν κάποιος από τους παραπάνω Όρους κριθεί ανεφάρμοστος, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

 

2. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ κάθε Χρήστη και της Εταιρείας, διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από Χρήστες. Αυτοί οι Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης προφορικής συγκατάθεσης ή γραπτής συμφωνίας μεταξύ κάθε Χρήστη και Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.